Kansliet

Kansliet sköter den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Kanslipersonalen består av förhandlingschef och en organisationssekreterare.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Till styrelsen hör ordförande samt åtta ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig suppleant. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Mandatperioden är två år. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att sköta föreningens medel, att anta nya medlemmar, bereda ärenden inför föreningsmöten, anställa personal och ordna förtroendemannaval.

Föreningsmöte

Akava-Ålands högsta beslutande organ är föreningens vår- och höstmöte. Rösträtt vid föreningsmöten har de representanter som utsetts av medlemsföreningarna. Vid vårmötet utses valberedning, bokslutet godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vid höstmötet väljs ordförande samt styrelse och verksamhetsgranskare vartannat år, budget och verksamhetsplan för följande kalenderår fastställs varje höst.

Styrelsen 2024-2025

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Kimmo Mattsson

Ål.Gymnasielärare.ORDFÖRANDE


Annett Jansson

Ål.lärare i Småbarnspedagogik

Caroline Fagerholm

Ål.lärare i Småbarnspedagogik

Karsten Steiner

Ål.lärarförening

Niklas Wasén

Ål.lärarförening

Jessika Björkqvist

Ål.lärarförening

Alexandra Lillie

Ål.lärarförening

Magnus Gustafsson

Ål.Polisförening

Tuukka Mustonen

Ål.Polisförening

Crister Eriksson

Ål.Psykologförening

Matias Waller

TEK (Allmänna gruppen)

Päivi Hämelahti

Finl.Läkarförbund

Reeta Vehmas

Finl.Läkarförbund

Tomas Fellman

Högskoleutb.samhällsvetare

Per Ringsby

Finlands Ekonomer

Erica Lindberg

Talentia-Åland

Antonia Brandt

Talentia-Åland