Akava Åland

Föreningsmöten

Akava-Ålands högsta beslutande organ är föreningens vår- och höstmöte. Rösträtt vid föreningsmöten har de representanter som utsetts av medlemsföreningarna. Vid vårmötet utses valberedning, bokslutet godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vid höstmötet väljs ordförande samt styrelse och revisorer, budget och verksamhetsplan för följande kalenderår fastställs.

 

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Till styrelsen hör ordförande samt nio ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig suppleant. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Mandatperioden är ett kalenderår. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att sköta föreningens medel, att anta nya medlemmar, bereda ärenden inför föreningsmöten, anställa personal och ordna förtroendemannaval.

 

Styrelsen år 2019

Ordinarie medlemmar

Suppleanter

Sune Alén, Ål.lärarförening, ordförande  
Irma Wilenius, Ål.Lärarförening Niklas Wasén, Ål.Lärarförening
Johnny Eklöw, Ål.Lärarförening Anne Almkvist, Ål.Lärarförening
Annett Jansson, Ål.Barnträdgårdslärare Caroline Fagerholm, Ål.Barnträdgårdslär.
Tommy Holmström, Finl.Läkarförbund   Ove Mattsson, Finl.Läkarförbund
Paulina Eklund, Talentia-Åland Malin Björklund, Talentia-Åland
Silvana Fagerholm-Sjöblom, Akavas Specialorg. Tomas Fellman, Högskoleutb. Samhällsvetare
Crister Eriksson, Ålands Psykologförening      Christer Kullman, Allmänna gruppen
Kimmo Mattsson, Ål. Gymnasielärare    Raili Pakanen, Ål. Gymnasielärare
Tuomas Nymark, Ål.Polisförening Magnus Gustafsson, Ål.Polisförening

 

 

Kansliet

Kansliet sköter den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Kanslipersonalen består av förhandlingschef och en organisationssekreterare.